Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2018

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary
potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów,
w dialogu z kulturami.

„Lud Boży przybiera konkretny kształt w ludach zamieszkujących ziemię, z których każdy ma swoją kulturę. Chodzi o styl życia danej społeczności, o szczególny sposób relacji, jakie jego członkowie utrzymują ze sobą, z innymi stworzeniami oraz z Bogiem. Łaska zakłada kulturę, a Boży dar wciela się w kulturę przyjmujących go. (…) Przez inkulturację Kościół wprowadza narody z ich kulturami do swej własnej wspólnoty, ponieważ każda kultura proponuje wartości i pozytywne formy, które mogą ubogacić sposób głoszenia, pojmowania i przezywania Ewangelii. W ten sposób Kościół przyswajając sobie wartości różnych kultur, staje się sponsa ornata monilibus suis – „oblubienicą strojną w swe klejnoty”, (Iz 61.10).  Myślenie o chrześcijaństwie monokulturowym byłoby sprzeczne z logiką Wcielenia.” (Franciszek: Evangelii Gaudium, nr 115-117, 2013).

Przez Wcielenie Bóg przyjął ludzką twarz, ludzkie serce, ludzki umysł oraz ludzkie ręce. Żył w konkretnej kulturze i czasie. Logika Wcielenia pozwala nam doceniać wartość i piękno każdej kultury, też współczesnych nam kultur i dzisiejszych czasów. Pozostaje wielkim wyzwaniem to, jak znaleźć język właściwy, aby opowiedzieć bogactwo wiary w zrozumiały i przekonujący sposób.

Aniołowie byli pierwszymi głoszącymi Ewangelię. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi dobrą nowinę zaczynając od słów: „Raduj się, pełna łaski!” A zwiastując Józefowi poczęcie Emmanuela, Boga z nami, mówi: „Nie lękaj się Józefie, Synu Dawida!” Pasterzom w Betlejem to właśnie Aniołowie ogłaszają wielką radość z narodzin Mesjasza. Śpiewają z radością hymn: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie”. Aniołowie są mistrzami w przekazywaniu misterium wiary. Ich słowa są zawsze pełne mocy i treści, porywają, niosą nadzieję i radość, dostrzegają godność i wyrażają szacunek wobec tych, do których są posłani. Potrafią znaleźć odpowiedni sposób przekazu. Św. Arnold Janssen, wielki czciciel Aniołów, pewnie dlatego dedykował im górny kościół w Steyl i wybrał ich na patronów swoich misyjnych zgromadzeń.

W Adwencie z misyjną otwartością módlmy się Anioł Pański, a w noc Bożego Narodzenia przy żłóbku zapatrzeni w Aniołów wraz z nimi adorujmy wcielonego Syna Bożego. Zasłuchani w ich śpiew i orędzie, polecajmy Bogu wszystkich zaangażowanych w posługę przekazy wiary.