PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA KWIECIEŃ

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

Niemal każdego dnia docierają do nas informacje o nowych konfliktach zbrojnych w różnych zakątkach świata. Wojny w Syrii, Iraku, Jemenie, na Ukrainie i w wielu innych krajach powodują ciężkie kryzysy humanitarne. Ryzyko śmierci głodowej, brak opieki medycznej, niemożność znalezienia pracy, konieczność ucieczki z własnego kraju i przebywanie w obozach dla uchodźców, to codzienność dla ludzi żyjących w strefach konfliktów. Najbardziej cierpią jednak dzieci.

W takich sytuacjach niezbędna jest pomoc humanitarna, świadczona przez organizacje międzynarodowe, a także przez Kościół katolicki. Pomoc humanitarna obejmuje przede wszystkim ratowanie i ochronę życia ludzkiego w czasie klęsk i katastrof naturalnych lub wywołanych działalnością człowieka (wojny). Jej celem jest również zapewnienie poszanowania godności ludzkiej osobom zagrożonym lub dotkniętym kataklizmami, jak również zapobieganie i ograniczanie skutków kryzysów. Inne działania to: przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją infrastruktury oraz sprzętu, pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci).[1]

Międzynarodowy system humanitarny tworzy sieć powiązanych ze sobą organizacji, takich jak ONZ, organizacje rządowe, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacje pozarządowe: Lekarze bez granic, która działa w krajach Trzeciego Świata i ogarniętych wojną, Korpusy Pokoju, Oxfam, Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, przy którym działa także Medyczny Zespół Ratunkowy, grupa szybkiego reagowania, zdolna do wyjazdu w ciągu 24 godzin na tereny dotknięte klęskami żywiołowymi lub humanitarnymi[2], Caritas.

Módlmy się, za tych, którzy ryzykują własne życie, aby ratować życie innych, którzy przyczyniają się do złagodzenia cierpienia ofiarom wojen i zapewniają konkretną pomoc materialną, medyczną, duchową, która nie zawsze spotyka się z przyjęciem i swobodnym działaniem np. w krajach arabskich i Bliskiego Wschodu. Módlmy się, aby nie zniechęcali się trudnościami i aby pomoc, którą niosą docierała zawsze na czas, we właściwe miejsca i do właściwych ludzi.

Maryjo i św. Józefie, musieliście uciekać do Egiptu, gdy Herod chciał zabić małego Jezusa. Otoczcie swą opieką tych, którzy spieszą z pomocą humanitarną, aby nie zabrakło im sił i odwagi do pokonywania różnych trudności. Czuwajcie nad ich życiem i pracą.

Weźcie w opiekę wszystkich cierpiących z powodu wojen i niesprawiedliwości.

Pomóżcie zażegnać konflikty zbrojne. Wypraszajcie łaskę braterstwa oraz wzajemnego szacunku dla ludzi wszystkich ludów, narodów, religii, kultur, idei.

[1] Por. WWW.polskapomoc.gov.pl

[2] WWW.pcpm.org.pl