Formacja

Formacja to proces zmierzający do osiągnięcia oczekiwanego modelu człowieczeństwa. W chrześcijaństwie modelem tym jest Chrystus, a instrukcją Ewangelia.

Formacja do życia zakonnego to czas duchowych, intelektualnych i wspólnotowych aktywności ułatwiających poznanie wybranego zgromadzenia zakonnego, jego historii, charyzmatu, duchowości, apostolatu i celów, aby móc rozeznać wolę Bożą co do swojego życia i adekwatnie odpowiedzieć na dar powołania do pełnego zaangażowania się w naśladowanie Chrystusa na drodze rad ewangelicznych.

Celem formacji jest duchowe upodobnienie się do Chrystusa.

Program formacji zakonnej w naszym Zgromadzeniu obejmuje przygotowanie do życia we wspólnocie, rozeznanie prawdziwości powołania, studium duchowości chrześcijańskiej, liturgiki, historii Kościoła, podstaw psychologii oraz języka obcego.

Miejscem formacji jest wspólnota konkretnego klasztoru, w którym kandydatka pragnie realizować swoją misję powołania. W formacji początkowej towarzyszy kandydatkom przygotowana do tej posługi siostra.

Rodzaje i etapy formacji:

A. FORMACJA POCZĄTKOWA

Ma za zadanie zachęcanie kandydatek podejmujących życie zakonne do otwartości na łaskę kontemplacji, pomaga w zdobywaniu umiejętności wsłuchiwania się w natchnienia Ducha Świętego i przyzwalaniu na Jego prowadzenie. Mobilizuje do głębszego poznawania siebie, swoich możliwości i słabości.

1. Aspirat.

To przyglądanie się, słuchanie i weryfikowanie. Uczenie się nowego stylu życia: we wspólnocie i w klauzurze. Szukanie odpowiedzi na pytania: czy jest to misja dla mnie, czy chcę w ten sposób żyć dla Boga i dla Kościoła, czy potrafię się zdyscyplinować, aby brać udział w modlitwie liturgicznej i w adoracji Najświętszego Sakramentu, czy cisza i milczenie otwierają mnie na Bożą obecność, czy codzienność w żeńskiej wspólnocie i zwykła praca w klasztorze nie będzie dla mnie zbyt monotonna i wymagająca, czy mam zdrowie do podjęcia takiego życia? Trwa 1 rok.

2. Postulat

To stopniowe poznawanie Zgromadzenia, jego historii, tradycji i zadań, angażowanie się w pełną posługę modlitwy wspólnoty, dzielenie się swoimi talentami i możliwościami ze wspólnotą, otwieranie się na przyjmowanie daru innych osób, dojrzewanie do decyzji poświęcenia swego życia Bogu. Trwa 1 rok.

3. Nowicjat

To przygotowanie do złożenia profesji zakonnej, studium Konstytucji Zgromadzenia, zgłębianie jego charyzmatu i duchowości, poznawanie wyzwań życia kontemplacyjnego w klauzurowej wspólnocie, analiza własnych motywacji i pragnień realizacji swojego życia, odkrywanie indywidualnej relacji z Chrystusem i wielkoduszna odpowiedź na Jego zaproszenia. Trwa 2 lata. Kończy się złożeniem pierwszej profesji zakonnej.

B. FORMACJA PROFESJI CZASOWEJ. JUNIORAT

Jest to czas dalszego poznawania siebie samej przez osobę przygotowującą się do dojrzałej decyzji złożenia Bogu ślubów wieczystych w wybranym zgromadzeniu oraz rozeznawanie woli Bożej, kształtowanie własnego stylu realizacji przyjętego powołania w ramach duchowości Zgromadzenia. Trwa 5 lat. i kończy się złożeniem profesji wieczystej. W tym okresie siostry odnawiają złożone Bogu śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa co roku na jeden rok.

C. FORMACJA PERMANENTNA

Po ślubach wieczystych rozpoczyna się czas pełnej realizacji przyjętego powołania. Dojrzałość zdobytego charakteru, samodzielność oraz kreatywność dzięki kierownictwu Ducha Świętego i dziewiczemu życiu pozwalają w radości przeżywać charyzmat Zgromadzenia, ochotnie angażować się w apostolat modlitwy i życia w siostrzanej wspólnocie, składać świadectwo o miłosierdziu Boga, stawać się nośnikiem Bożych łask dla Kościoła oraz wzrastać do pełni ukrytej w Bogu świętości.

D. PROBACJA

Jest to czas 3 lat proponowany siostrom zakonnym z innych Zgromadzeń, które szukają głębszego życia duchowego i chciałyby poświęcić się kontemplacyjnej modlitwie za Kościół misyjny. Formacja pomaga zapoznać się z naszą duchowością i naszym stylem życia, zmierzyć się z wymaganiami klauzury oraz podjąć odpowiedzialną decyzję życia w naszym Zgromadzeniu.

Po upływie 3 lat próby i dojrzałym rozeznaniu można przedstawić Przełożonej Generalnej prośbę o pragnieniu złożenia Profesji Wieczystej w Zgromadzeniu.

E. PROGRAM „PRZYJDŹ I ZOBACZ!”

Jest to specjalna oferta – zaproszenie dla dziewcząt i młodych kobiet, które szukają właściwej dla siebie drogi życia.

Klasztor w Nysie