Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Papież Franciszek nieustannie zachęca nas, abyśmy w drugim człowieku widzieli swojego brata. O wartości człowieka bowiem nie świadczy to, z jakiego kraju pochodzi, jakie otrzymał wychowanie i wykształcenie, do jakiej rasy i kultury należy lub jaką religię wyznaje, ale to że jest dzieckiem Boga, że został odkupiony drogocenną Krwią Chrystusa i jest zaproszony do wiecznej radości w bliskości swego Ojca – Boga.

Czytaj dalej

Sakrament Miłości

Eucharystia jest niezbędnym Pokarmem dla tych, którzy chcą żyć. Bóg w swojej przeogromnej miłości do człowieka postanowił, aby Chleb Życia był dostępny dla wszystkich ludzi. W Jezusie Chrystusie, swoim Jednorodzonym Synu, przyjął postać zwykłego człowieka i ofiarował swe Ciało jako Sakramentalny Pokarm dający życie wieczne. Przyjmując z wiarą Eucharystię, stajemy się jednością z naszym Bogiem, Ojcem i Stworzycielem całego wszechświata. Dostępujemy darmowej łaski uczestnictwa w Boskiej naturze. Chlubimy się godnością dzieci Boga.

Czytaj dalej

Msza św. prymicyjna

W piątek 24.05. – o godz. 7.00 – zapraszamy na Mszę św. prymicyjną tegorocznych neoprezbiterów diecezji opolskiej i gliwickiej:
ks. Tomasza Łabys, ks. Romualda Mawakina T. Mozou, ks. Rafała Woszek i ks. Patryka Adler.

Msza św. Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

W sobotę, 18.05., w przeddzień tytularnego święta naszego zgromadzenia zapraszamy na uroczystą Mszę św. Wigilii Zesłania Ducha Świętego, która rozpocznie się o godz. 20.00.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy jako dopełnienie paschalnego misterium zbawienia. Poprzez posłanie Ducha Świętego Kościół objawił się światu
w świadectwie Apostołów.
Wraz z Maryją Niepokalaną Oblubienicą Ducha Świętego
i Matką Kościoła prosimy ustawicznie o nowe zesłanie Ducha Świętego w Kościele Chrystusa.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (zob. Gal 5, 22-23). 

Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Wieloaspektowa formacja na początku drogi życia poświęconego Bogu umożliwia, pod kierownictwem doświadczonych osób, poznanie potencjału własnej osobowości, zweryfikowanie autentyczności powołania i przyswojenie sobie umiejętności nieustannego poddawania się prowadzeniu Ducha Świętego. Celem początkowej formacji zakonnej i seminaryjnej jest upodobnienie się do Bożego Syna i naśladowanie Jego postaw względem Boga Ojca i ludzi.

Czytaj dalej

Nabożeństwa majowe

Przez miesiąc maj, codziennie w naszej kaplicy
po Nieszporach, tj. ok. 18.20. jest odmawiana lub śpiewana Litania do Najświętszej Maryi Panny.

Od piątku 10.05. do soboty 18.05.
o godz. 19.35 będzie śpiewana
Nowenna przez Zesłaniem Ducha Świętego.

Serdecznie zapraszamy
do udziału.

Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Kobieta jest towarzyszką mężczyzny tak samo, jak mężczyzna jest towarzyszem kobiety. W Bożym zamyśle nie ma ani wyższej, ani niższej płci. Kobieta i mężczyzna są sobie równi w darze powołania do życia i w darze łaski zbawienia. Różnią się jednak w wyglądzie fizycznym i w bogactwie cech psychicznych. Różnice te podkreślają potrzebę wzajemnego uzupełniania się i współpracy w podejmowaniu wyzwań egzystencjalnych. Zachęcają do istnienia nie obok siebie i nie razem ze sobą, ale nawzajem dla siebie (zob. Kongregacja Nauki Wiary, List o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, 2004, Nr 6).

Czytaj dalej

Klasztor w Nysie