Sakrament Miłości

Eucharystia jest niezbędnym Pokarmem dla tych, którzy chcą żyć. Bóg w swojej przeogromnej miłości do człowieka postanowił, aby Chleb Życia był dostępny dla wszystkich ludzi. W Jezusie Chrystusie, swoim Jednorodzonym Synu, przyjął postać zwykłego człowieka i ofiarował swe Ciało jako Sakramentalny Pokarm dający życie wieczne. Przyjmując z wiarą Eucharystię, stajemy się jednością z naszym Bogiem, Ojcem i Stworzycielem całego wszechświata. Dostępujemy darmowej łaski uczestnictwa w Boskiej naturze. Chlubimy się godnością dzieci Boga.

Misterium Eucharystii przekracza możliwości naszego ludzkiego rozumowania. Ogarniamy Je jedynie pokornym sercem. Jest to Dar, za który nie jesteśmy w stanie wystarczająco Bogu podziękować. Możemy Go jedynie przyjąć i cieszyć się Nim z dziecięcą wdzięcznością i ufnością.

Zadziwienie nad hojnością Boga, przede wszystkim, nad zdeterminowaną miłością do człowieka, Ofiarą Chrystusa, który poniósł okrutną mękę i umarł na krzyżu, a następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba, ogarniając swym panowaniem cały wszechświat i jednocześnie pozostając obecnym w kruszynie Konsekrowanego Chleba, doprowadziło Kościół do praktykowania adoracji Najświętszego Sakramentu. Cześć oddawana Bożej obecności w tym Sakramencie jest najbardziej uzasadnioną postawą stworzenia wobec swego Stwórcy. W wystawionej Hostii adorujemy całą Trójcę Świętą, pozwalamy, aby nasze ciała i dusze wypełniał Boży Duch, który przenika wszystko, co istnieje we wszechświecie. Spotykamy się z tym samym Jezusem, który niegdyś chodził po ziemi, pochylał się nad słabymi, uzdrawiał chorych, uwalniał opętanych od mocy złego ducha, wlewał nadzieję w serca małodusznych i ukazywał prawą drogę życia błądzącym. W Eucharystii spotykamy Bożą Miłość, która podnosi nas z ziemskiego mozołu do niebiańskich radości. Daje nam światło prawdy o naszej godności dzieci Bożych, które są oczekiwane w niebie. Sprawia, że Pokarm Aniołów jest przywilejem odkupionego człowieka.

Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, karmione nieustannie Bożym Duchem, odnawia się poprzez sprawowanie Eucharystii. Ofiara Chrystusa przenika cały Kosmos i jest faktem nigdy nie przemijającym. Świadczy o panowaniu Boga pośród wszystkich Jego dzieł. Czyni z tych, którzy biorą z Jednego Chleba wspólnotę żyjących.

Uroczyste świętowanie Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele, z pięknymi procesjami po ulicach i placach miejscowości zamieszkałych przez ludzi, jest wyrazem dziękczynienia Bogu za Jego Wcielenie i towarzyszenie wszystkim sprawom, z jakimi w obecnym czasie zmaga się człowiek. Jest celebrowaniem Jego obecności pośród nas, zapraszaniem Go do wejścia w nasze radości i problemy. Prośbą o błogosławieństwo i prowadzenie. Jest przypominaniem sobie nawzajem o tym, że człowiek jest człowiekiem jedynie w relacji do Boga, że bez Boga nie ma w nas życia, a ziemia bez Niego nie może być dla nas domem.