Moja pieśń dla Stwórcy

Ludzie głębokiej modlitwy, osoby szczególnie otwarte na Bożą obecność, mistycy, są przekonani, że modlitwa jest największym przywilejem człowieka. Możliwość przebywania z Najwyższą Mądrością, Jedyną Prawdą i Nieskończoną Dobrocią, jaką jest właśnie Bóg, przewyższa wszelkie skarby, którymi istota ludzka może być obdarowana. Słuchanie Boga i patrzenie na Niego w ciszy kontemplacji jest nieporównywalną z niczym radością. Dostrzeganie Bożej chwały w istotach żyjących, budzi zachwyt i pragnienie uwielbiania Boga za wszystkie Jego stworzenia i wraz z nimi.

Jednym z wielkich mistyków w dziejach chrześcijaństwa był św. Franciszek z Asyżu. Papież Franciszek napisał o nim w encyklice Laudato si’ następująco: „Pokazał szczególną wrażliwość na Boże stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na swą radość, swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie. Był mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą i we wspanialej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą i z samym sobą” (LS, 10).

W tym roku minęła już piąta rocznica ogłoszenia przez Papieża Franciszka encykliki Laudato si’. Dokument ten jest głosem uwielbiającym piękno Bożego stworzenia całego świata, a zarazem skruchą i żalem nad ludzką nieudolnością zarządzania zasobami naszej planety. Jest także wezwaniem skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zawrócili z drogi nadmiernej eksploatacji i degradacji środowiska naturalnego. Zaprasza do prostego stylu życia i propagowania ekologii integralnej. Budzi w sercach czytelników szacunek i zachwyt nad Bożą mądrością, prowadzącą cały wszechświat w niezwykłej harmonii. Zaprasza do uwielbienia Boga za dar istnienia tak wielu niezliczonych stworzeń, a przede wszystkim, za obdarowanie życiem, ukoronowanego wolnością i zdolnością do miłości, człowieka.

Ponieważ sytuacja ekologiczna naszej planety stała się poważnym tematem debat wielu gremiów zajmujących się ochroną życia i planowaniem przyszłości na ziemi, Kościół katolicki, przyłączając się do tej pracy, ogłosił Rok Laudato si’. Trwa on od 24. maja 2020 do 24.maja 2021.

Ten właśnie rok może być dla nas wszystkich dobrą okazją do przyswojenia sobie treści tzw. „zielonej encykliki” Papieża Franciszka, a także do większego uwielbienia Boga Ojca, Stwórcy nieba i ziemi oraz Zbawiciela wszystkich ludzi, Jezusa Chrystusa. Możemy przyjąć zaproszenie, aby na łonie pięknej przyrody wyśpiewać w Duchu Świętym pieśń dziękczynną za to, że jesteśmy. Możemy, także i my doświadczyć, że adoracja i uwielbienie Boga są największym przywilejem człowieka. Do kreatywności w modlitwie może nas zainspirować Pieśń Słoneczna św. Franciszka z Asyżu.

PIEŚŃ SŁONECZNA

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien wzywać Twego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Który dzień daje, a Ty przez nie świecisz.

Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie,
Jasne, i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
Żarliwy i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła.

Św. Franciszek z Asyżu (1225)