Archiwa kategorii: PAPIESKIE INTENCJE EWANGELIZACYJNE

Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Corocznie, 11. lutego, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Święto to ustanowił św. Jan Paweł II w 1992 r. We wspólnocie Kościoła ma ono za cel otoczenie modlitwą tych, którzy cierpią na duszy i ciele. Osoby nieuleczalnie chore potrzebują szczególnej troski. Pogarszający się stan zdrowia wyniszcza ich somatycznie i psychicznie. Lęk przed śmiercią i niepewnością tego, co nastąpi później, wywołuje różne niepożądane zachowania. Wiąże się to z koniecznością ciągłego towarzyszenia im przez najbliższych, którzy również zmagają się, w związku z zaistniałą sytuacją, z narastającymi problemami natury emocjonalnej i psychicznej.

Czytaj dalej

Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Charyzmaty to szczególne dary Ducha Świętego udzielane ludziom w celu tworzenia, umacniania i ożywiania wspólnoty Kościoła. Przyjmując sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, zostaliśmy wszczepieni w mistyczne Ciało Chrystusa i ubogaceni różnymi łaskami, które określają nasze przywileje, funkcje i zadania w Kościele. Nikt z nas nie jest anonimowy w oczach Boga. Każdy z nas otrzymał różnorodne dary, zdolności i talenty, pośród których pierwsze miejsce zajmuje miłość, aby cieszyć się życiem oraz przynależnością do Boga – miłosiernego Ojca nas wszystkich.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

W świecie rywalizacji i pogoni za maksymalnym zyskiem, którego źródłem mogą być talenty i uzdolnienia powierzone ludzkim osobowościom, a także w środowiskach, gdzie podkreśla się ułomności psychofizyczne i akcentuje braki rozwojowe, w celu odrzucania jednostek mniej atrakcyjnych komercyjnie, osoby z widoczną niepełnosprawnością, w porównaniu z ich zdrowymi rówieśnikami, nie mają niekiedy możliwości, aby rozwijać się w adekwatnym dla siebie tempie i cieszyć się swoimi życiowymi sukcesami. Potrzebują one wsparcia rodziny i najbliższego kręgu otoczenia, ale także pomocy ze strony konkretnych instytucji, aby mogły zaistnieć w społeczeństwie i brać w nim czynny udział.

Czytaj dalej

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Każda wspólnota potrzebuje lidera, który z troską i mądrością prowadzi wszystkich jej członków, udziela właściwych wskazówek i posyła do wykonywania określonych zadań. Koordynacja wspólnoty przez jednego przywódcę wprowadza harmonię i ład, określa funkcje każdego, umacnia poczucie bezpieczeństwa i daje radość z przynależności do tej konkretnej wspólnoty.

Czytaj dalej

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Obrazując obecną sytuację Kościoła treścią biblijnej przypowieści o zaczynie (zob. Łk 13, 20-21), można powiedzieć, że synod, który zwołał papież Franciszek, stał się fermentem nowej i bardziej świadomej jedności z Chrystusem wspólnoty. Zachęceni przez Piotra naszych czasów, zdobyliśmy się na odwagę przeprowadzenia wielu spotkań i rozmów. Wsłuchiwaliśmy się w siebie nawzajem i modliliśmy się razem w mocy Ducha Świętego. Zauważyliśmy również, że jesteśmy i nadal chcemy być Kościołem Chrystusowym. Słuchanie i dialog, a także wychodzenie na peryferie świata, które ciągle się powiększają, to właśnie styl życia Jezusa.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Chrześcijaństwo podkreśla wartość każdego człowieka, jako dziecka Bożego, odkupionego drogocenną Krwią Chrystusa i powołanego do życia wiecznego. Fakt, iż w ludzką naturę wpisany został przez Boga dar nieśmiertelnej duszy, wywyższa każde ludzkie istnienie ponad wszelkie inne stworzenia, ubogacające wszechświat swoją egzystencją. Życie człowieka na ziemi jest tylko krótkim etapem pełni życia wiecznego w Bogu. Umierając w wymiarze fizycznym dla tego świata, rodzimy się do życia wiecznego w królestwie Bożym. Śmierć ciała jest stanem, przez który przechodzi każdy człowiek, niezależnie od płci, rasy, narodowości, bogactwa materialnego, zdobytego wykształcenia, czy pełnionej funkcji społecznej. Nasza dusza jednak nie umiera.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Myślą przewodnią 37. Światowego Dnia Młodzieży, odbywającego się w terminie 1-6 sierpnia 2023 r. są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Na to pasjonujące spotkanie zaproszeni są młodzi ludzie z całego globu ziemskiego. Wiemy, że nie wszyscy będą mogli się tam udać osobiście. Wszyscy jednak będą otoczeni naszą dobrą myślą i modlitwą. Modlitwa może otworzyć ich serca na Boże Słowo i pomóc im w podążaniu za Nim.

Dowiedz się więcej

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Eucharystia jest najcenniejszym skarbem Kościoła katolickiego. Jest znakiem dyskretnej i pełnej mocy obecności Boga żyjącego pośród ludzi. Eucharystia to sam Jezus Chrystus, który przenika swym Duchem wszystkich przyjmujących Go w tym sakramencie i tworzy z nimi wspólnotę osób uzdolnionych do jedności i wzajemnej miłości.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Zaplanowane zadawanie bólu drugiemu człowiekowi w celu zmuszenia go do oczekiwanych zachowań jest czynem niegodnym osoby ludzkiej będącej obrazem miłosiernego Boga. Mimo to, tortury są stosowane w społecznościach ludzkich od najdawniejszych dziejów. Niektóre kraje legalizują je w swoich systemach prawnych.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Ruchy i grupy kościelne ubogacają i ożywiają Kościół. Są realnymi znakami nieustannego działania Ducha Świętego oraz ludzkiej współpracy z Nim. U podstaw ich powstania i działalności jest idea dzielenia się wiarą i głoszenie Ewangelii Chrystusa. We wspólnotach dobrze prowadzonych duchowo, wszelkie posługi dla chwały Bożej i na rzecz drugiego człowieka poprzedza odpowiednia formacja i wspiera żarliwa modlitwa. Ich członkowie nie zrzeszają się w celach towarzyskich, aby wspólnie spędzać czas i czynić coś pożytecznego, ale pragnienie świadczenia o Bożej miłości oraz chęć naśladowania Chrystusa i Maryi w służbie potrzebującym.

Czytaj dalej