REFLEKSJA NAD LUTOWĄ PAPIESKĄ INTENCJĄ EWANGELIZACYJNĄ

Aby ci, którzy sprawują władzę
materialną, polityczną lub duchową,
nie pozwolili, aby rządziła nimi korupcja.

 

Czwarte przykazanie Boże nakazuje nam także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. Modląc się za nich spełniamy to przykazanie, wspieramy ich duchowo i tym samym troszczymy się o świat, w którym żyjemy.

?Ci, którzy sprawują władzę, powinni traktować ją jako służbę. ? Sprawowanie władzy zmierza do ukazania właściwej hierarchii wartości, by ułatwić wszystkim korzystanie z wolności i odpowiedzialności. Przełożeni powinni mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej, uwzględniając potrzeby i wkład każdego oraz mając na celu zgodę i pokój. Powinni czuwać nad tym, by normy i zarządzenia przez nich wydawane nie stanowiły pokusy, przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty. Władze polityczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości, szanując prawa każdego, zwłaszcza rodzin i osób potrzebujących.? (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2234 ? 2237)

Potrzebna jest siła ducha i prawość serca, aby nie pozwolić się pociągnąć korzyściom, kłamstwu, które przeradzają się w korupcję, w system niszczący i wikłający osoby i całe społeczeństwa. Papież Franciszek korupcję nazywa plagą, bo pojedynczej osobie ciężko się przeciwstawić jej sile i zawiłości systemu kłamstwa. Porównuje ją też do zanieczyszczenia środowiska, do smogu, dymu, który zatruwa i dusi, nie pozwala oddychać, przysłania widzenie i zatrzymuje rozwój.

Modlitwa Psalmem 72 uczy nas, jak prosić o sprawiedliwość, prawo i pokój, tak potrzebne dla sprawujących władzę. Pokazuje też, że od wieków Boga, Króla nad królami ziemskimi, proszono o dar sprawiedliwych rządów. Tam, gdzie w Psalmie mowa o królu, możemy modlić się myśląc o współczesnych rządzących jak: parlament, prezydent, przełożony, kierownik w pracy.

?Boże, przekaż swój są królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi,
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu,
będzie ratował dzieci biedaków
i zmiażdży ciemiężycieli.?                               Z Ps 72