Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Każda wspólnota potrzebuje lidera, który z troską i mądrością prowadzi wszystkich jej członków, udziela właściwych wskazówek i posyła do wykonywania określonych zadań. Koordynacja wspólnoty przez jednego przywódcę wprowadza harmonię i ład, określa funkcje każdego, umacnia poczucie bezpieczeństwa i daje radość z przynależności do tej konkretnej wspólnoty.

Chrystus założył Kościół i był dla swoich uczniów mistrzem w wierze, w modlitwie i w służbie względem potrzebujących. Sam mówił o sobie, iż jest Dobrym Pasterzem powierzonej Mu przez Ojca owczarni. Włączył do niej wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie pójścia Jego śladami. O miłości względem ludzi zaświadczył oddając swe życie w okrutnej męce i w śmierci na krzyżu. Po zmartwychwstaniu, przed wejściem do niebieskiej chwały, przekazał swą pasterską władzę apostołowi Piotrowi. Każdy prawnie wybierany papież kontynuuje misję apostoła Piotra. Jest znakiem obecności Chrystusa – Dobrego Pasterza i w Jego imieniu staje pośrodku zgromadzenia eklezjalnego, aby świadczyć o miłości Boga do wszystkich ludzi. Jego zadaniem jest gromadzenie w jedności i umacnianie w wierze wszystkich członków Chrystusowego Kościoła.

Obecność papieża w Kościele jest darem Boga. W jego osobie mamy pośród nas kogoś, kto odważnie naśladuje Chrystusa i z miłością kontynuuje Jego misję towarzyszenia nam w drodze do nieba. W świecie, w którym żyjemy, doświadczamy zamętu, niepewności, prześladowań i wszelkich niebezpieczeństw. Papież reprezentuje Pana Jezusa, który zbawił nas z miłości i pragnie naszego szczęścia. Nauczanie Papieża pomaga nam właściwie rozumieć prawdy wiary, dobrze odczytywać znaki czasu i mężnie podejmować życiowe wyzwania. Jest drogowskazem pośród zawiłości świata i zachęca do dialogu z wyznawcami innych religii oraz z tymi, którzy myślą inaczej. Motywuje do szukania ścieżek pokoju i do przebaczenia innym popełnionych błędów. Postawa papieża odzwierciedla otwartość i bezinteresowną ofiarność Chrystusa.

Papież Franciszek bardzo często na zakończenie wygłaszanych przemówień prosi pokornie swych słuchaczy o szczerą modlitwę w jego intencjach. Ukazuje nam, że ceni sobie naszą duchową przyjaźń i każdą Bożą łaskę, którą mu wyprosimy u Boga. Módlmy się zatem, o dobre zdrowie dla niego oraz o to, aby jego towarzyszenie nam w wierze było dla nas czytelne i pełne mocy Ducha Świętego.