Refleksja nad papieską intencją misyjną na miesiąc październik

PIM10

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Światowy Dzień Misyjny jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła. Przypomina on wszystkim wierzącym, że Kościół jest powszechny, że jest znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich ludów i narodów. W tym dniu wiele parafii gości misjonarzy i misjonarki, którzy dzielą się doświadczeniem swej pracy, opowiadają o warunkach i realiach, w których posługują. Jest to dobra okazja do otwarcia się na inność, do przyjrzenia się życiu chrześcijan w różnych zakątkach świata, do poznania ich radości, a także problemów i trudności, z którymi się zmagają i do udzielenia konkretnej pomocy Kościołom misyjnym, począwszy od materialnej po duchowe wsparcie, niesione przez modlitwę, cierpienie i ofiarę, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej (RMis, 78).

Papież Jan Paweł II pisał: nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu (RMis, 86). Pan Jezus powiedział do uczniów, że przyszedł ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnie, by On zapłonął. Tym ogniem jest Duch Święty, nieskończona Miłość Ojca i Syna. On rozpalał serce Jezusa, gdy spełniał swą misję na ziemi. W dniu Pięćdziesiątnicy został wylany na Apostołów i cały Kościół, napełniając serca uczniów odwagą i męstwem oraz uzdalniając ich do głoszenia wielkich dzieł Bożych pośród ludów i narodów. Przeniknięci żarem Ducha Świętego, apostołowie zakładali liczne wspólnoty chrześcijańskie, które mimo prześladowań nieustraszenie dawały świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dzięki temu Dobra Nowina rozprzestrzeniała się coraz dalej, a wiara w Jezusa zapuszczała korzenie wśród kolejnych ludów i narodów. Bez Internetu, telefonów czy innych środków przekazu zdołali dotrzeć do najdalszych zakątków świata. Dziś można ich używać do ewangelizacji na szeroką skalę. Nic jednak nie zastąpi osobistego świadectwa życia i miłości chrześcijan.

Prośmy Pana, aby odnowił w naszych sercach zapał misyjny i dał nam pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu. Prośmy także, by wzbudził on w wielu sercach żar i pragnienie całkowitego i dozgonnego poświęcenia się misyjnemu dziełu Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II w orędziu na Niedzielę Misyjną w 1995 roku zwracał się do młodych: ?Chrystus chce, abyście się zaangażowali w głoszenie Ewangelii i służenie Jego ludowi całym swoim jestestwem. Lecz nie lękajcie się! Nie zamykajcie się w sobie, bo to was zuboży i zasmuci; otwórzcie serca i umysły na nieskończone horyzonty misji.?

Maryjo, Królowo misji, wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych w obecnych czasach, by nieść wszystkim Ewangelię życia, zwyciężającą śmierć. Daj nam odwagę szukania nowych dróg, by radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. Matko żywej Ewangelii, módl się za nami! (por. Evangelii gaudium, 288).