REFLEKSJA NAD PAŹDZIERNIKOWĄ PAPIESKĄ INTENCJĄ EWANGELIZACYJNĄ

paz-int

Aby światowy dzień misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Święty Paweł, apostoł narodów, zwracał się do Koryntian: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16). Przynaglony miłością Chrystusa i zjednoczony z Nim, głosił Ewangelię poganom, radując się, że również poprzez cierpienie może dopełniać w swoim ciele niedostatki udręk Chrystusa, dla dobra Jego Ciała – Kościoła ( por. Kol 1, 24-25).

Dziś wciąż jest wielka liczba ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Czekają na Jego słowo, na tych, którzy przyniosą im Dobrą Nowinę o zbawieniu. Kardynał Robert Sarah, wieloletni sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, dzieląc się swym spojrzeniem na sprawę misji Kościoła tak mówi: ?Odnowa wiary i życia chrześcijańskiego istnieje tylko w misji. A misja jest darem od Boga, który włącza nas w swoje dzieło zbawienia. Jeśli wiara jest wielkodusznie przekazywana, to się wzmacnia, gdyż ?o wierze świadczymy, kiedy ją przekazujemy?, jak mawiał często Jan Paweł II za świętym Augustynem. Kiedy Ewangelia szerzy się na wszystkie krańce świata, Słowo Boże promienieje jak promienie słońca, by nas oświecić, abyśmy odrzucili uczynki ciemności. Radość obfituje tak samo w sercu heroldów Ewangelii, jak w sercu tych wszystkich, którzy otwierają Chrystusowi drzwi swojego życia.? (Kardynał Robert Sarah, Robert Diat, Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2016, s. 337-338).

Ojciec Święty Franciszek pragnie misyjnej przemiany Kościoła, wyjścia poza siebie, dotarcia na peryferie: ?Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie świata, potrzebujące światła Ewangelii. ( Evangelii Gaudium, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, nr 20, s. 31). Papież pisze dalej: ?Jest sprawą żywotną, aby Kościół przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie można z udziału w niej wykluczać nikogo. (…) Kościół wyruszający w drogę stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy przejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują. (…) Odważmy się trochę bardziej przejąć inicjatywę! ( Tamże, s. 32).

Światowy dzień Misyjny to kolejna okazja, by bardziej zaangażować się w misyjne dzieło Kościoła. To szansa, aby z radością i odpowiedzialnością podjąć misyjną inicjatywę na miarę każdego z nas i zgodnie z Bożym zaproszeniem, które do nas kieruje.

Duchu Święty, rozpal we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich zapał misyjny. Napełnij odwagą i miłością serca wszystkich uczniów Jezusa tak, by odpowiedzieli na Jego pragnienie dotarcia z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi. Niech Twoje światło rozprasza mroki współczesnego świata. Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, wspieraj Kościół w radosnym i odpowiedzialnym dawaniu świadectwa o miłości Twojego Syna.

                                                                                                                                              sk