KOMENTARZ DO PAPIESKIEJ INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ NA CZERWIEC

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Drogi ziemskiej wędrówki naszego Zbawiciela, który sam mówił o sobie, iż jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), były jasno ukierunkowane ku Bogu Ojcu. Były to drogi zasłuchania w wolę Ojca i jej wypełniania, drogi głoszenia królestwa niebieskiego przez bezinteresowne czynienie dobra mocą Bożą i przez przemianę ludzkich serc względem Boga, drogi życia dla innych w zapomnieniu o sobie i o swoich korzyściach, drogi służebnej miłości wobec wszystkich, aby mieli w pełni wieczne życie.

Chrystus wiódł proste życie, utrzymując się z pracy własnych rąk. Ewangeliczne przekazy pozwalają nam określić dom w Nazarecie, w którym wzrastał pod opieką Maryi i Józefa, jako ubogi, a to ze względu na fakt, iż był to dom otwarty dla potrzebujących. Syn Boży wychowywał się w radosnej atmosferze życia łaską Bożą dla innych. Czas Jego publicznej działalności nie miał nic wspólnego z wygodnym, naznaczonym sukcesem życiem. Nieustannie musiał zmagać się z przeciwnościami, przede wszystkim z niechęcią ludzi o zamkniętych sercach na Bożą miłość, nierozumiejących logiki Bożego miłosierdzia, negatywnie oceniających Jego czyny i postawy w świetle obowiązującego ich Prawa i panujących obyczajów. Ostatnim etapem ziemskiej pielgrzymki Chrystusa była zbawienna dla nas wszystkich Droga Krzyżowa na Golgotę.

Drogi Chrystusa są trudne, ale są to drogi życia, ponieważ On sam jest Życiem. Światło bijące z Ewangelii opisujących ziemską wędrówkę Jezusa rozświetla mroki ludzkich serc wszystkich czasów. Niesie niepodważalną nadzieję i radość, wlewa chęć podejmowania wszelkich trudności, cierpień, niepowodzeń, aby w jedności z Synem Bożym być darem dla innych, szerzyć niebieskie królestwo wiecznego życia. Moc Serca Jezusa uzdrawia nasze dusze i czyni nas zdolnymi, aby pomimo cierpienia cieszyć się swoim życiem, które jest piękne i wartościowe w oczach Bożych. Niech nasza modlitwa rozproszy mroki śmierci, pogardy, nienawiści i rezygnacji w sercach tych, którzy cierpią i pomoże im spotkać Życie oraz odnaleźć Jego drogi.

 

 Siostra klauzurowa