Refleksja nad papieską intencją ewangelizacyjną na miesiąc sierpień

sier_mis

Abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi tych wszystkich, którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa.

Ojciec Święty Franciszek w swoim nauczaniu poświęca wiele uwagi ludziom ubogim, znajdującym się na peryferiach społeczeństwa, przeciwstawiając się jednocześnie kulturze relatywizmu, obojętności, modelowi sukcesu i prywatności, dla którego nie ma sensu inwestowanie w ludzi słabych czy mniej uzdolnionych. (Por. Evangelii Gaudium, Edycja Świetego Pawła 2013, nr 209.). Bezdomni, narkomani, uchodźcy, ludy tubylcze osoby w podeszłym wieku, migranci, ofiary różnych form handlu ludźmi, dzieci nienarodzone to najbardziej kruche istoty, które wymagają szczególnej troski i opieki. Fakt, że Jezus utożsamił się z najmniejszymi, przypomina nam, że my wszyscy chrześcijanie jesteśmy powołani do troski o najbardziej kruchych mieszkańców ziemi. ((Evangelii Gaudium, nr 209).

Stawać się bliskim, to stawać się współczującym bliźnim ludzi wykluczonych, zepchniętych na margines, rozpoznając w nich cierpiące oblicze Chrystusa i przychodząc im z pomocą, choć to na pozór nie przynosi namacalnych i natychmiastowych korzyści (Tamże, nr 210). Papież nawołuje, by porzucić egoizm i samowystarczalność, by stać się bardziej ludzkim, wrażliwym i otwartym na los drugiego człowieka, który żyje obok: Interesuje mnie jedynie to, aby ci, którzy są niewolnikami mentalności indywidualistycznej, obojętnej i egoistycznej, mogli wyzwolić się z tych niegodnych kajdan i osiągnąć styl życia i myślenia bardziej ludzki, bardziej szlachetny, bardziej owocny, który nadałby godność ich przejściu przez ziemię (Tamże, nr 208).

Panie Jezu daj nam serce miłosiernego Samarytanina, który w obliczu cierpienia nieznanego człowieka, nie zawahał się udzielić pomocy, nie zawahał się ?stracić? czasu i pieniędzy na uratowanie mu życia. Daj nam Twoje Serce, byśmy nie zamykali się na cierpienia i wołanie najsłabszych, przerzucając odpowiedzialność na instytucje i organizacje charytatywne. Nie pozwól nam być biernymi widzami i obserwatorami ludzkich dramatów.

Maryjo, delikatna i wrażliwa Służebnico Pana, naucz nas dostrzegać najbardziej potrzebujących wokół nas i przychodzić im z konkretną pomocą duchową i materialną.