Aby Słowo Boże przebywało w nas z całym swym bogactwem… (Kol 3, 16)

Słowo Boże było i jest drogocennym skarbem, piękną perłą i światłem na drodze życia wielu ludzi. Ci, którzy odkryli Jego wartość i moc, zawarli z Nim wieczną przyjaźń. Nie należą już do osób samotnych.

Jednym ze świętych, którzy bardzo ukochali Słowo Boże był św. Arnold Janssen. Miłości do czytania Biblii nauczył się już w dzieciństwie od rodziców. W domu praktykowana była codzienna modlitwa całej rodziny, podczas której z wielką czcią czytywano Prolog św. Jana. W harmonijnej, domowej atmosferze przyswajał sobie Arnold Janssen prawdę, że na początku i na końcu każdego dnia powinno wybrzmieć Słowo Boże. Kiedy zakładał Zgromadzenie Słowa Bożego nosił się z zamysłem głoszenia orędzia Chrystusa wszystkim ludziom na całej ziemi. Pragnął, aby wszyscy ludzie poznali Boga i nie żyli w smutku, strapieniu, czy duchowej ciemności. Dostrzegał różnice pomiędzy ludźmi, którzy żyją napełnieni Bożym Słowem, którzy je czytają i wprowadzają je w swoją codzienność, a tymi, którzy pozbawieni są tego przywileju, ponieważ nigdy im nikt o pięknie Bożego Słowa nie powiedział. Pragnął, aby tej drugiej grupy po prostu nie było.

Łaska Boża, która przyszła na świat wraz z Wcieleniem Bożego Słowa obejmuje całe stworzenie. Dana jest wszystkim ludziom za darmo. Każdy człowiek zaproszony jest, aby przyjąć Boże Słowo i stać się dzieckiem Bożym, a przez to odziedziczyć wieczne życie. Dlatego Arnold Janssen radośnie witał wszystkich kandydatów na misjonarzy zgłaszających się do Domu Misyjnego w Steyl, dbał o solidne ich wykształcenie, a później błogosławił i wysyłał na misje. Był prawdziwym, duchowym ojcem misjonarzy i misjonarek, a także ludzi w krajach misyjnych, w których sercach niejako odczuwał głód Boga i Ewangelii Chrystusa. Troska o misje i osoby, które nie poznały orędzia Chrystusa wypływała u Arnolda Janssena, z wielkiej czci do Najświętszego Serca Jezusowego. W Sercu Zbawiciela widział niewyczerpane źródło łask dla całej ludzkości, a także pragnienie Bożej Miłości pragnącej rozlewać się w całym odkupionym stworzeniu.

W dobie współczesnej możemy doświadczać tzw. kryzysu ludzi Kościoła, zmniejszającej się liczby prezbiterów i misjonarzy, a przez to ograniczenia mocy i częstości głoszonego Słowa. Sowo Boże jest jednak w zasięgu naszych rąk. Biblia została przetłumaczona na wszelkie języki świata. Będąc w kręgu duchowości Rodziny Arnoldowej jesteśmy zaproszeni do zgłębiania Słowa Bożego, do czytania i do wprowadzania Go we własne życie, a także do dzielenia się Nim – choć może nie zawsze wprost. Styl życia Ewangelią jest uniwersalnym dla wszystkich ludzi. Ukazuje drogę wartościowego i godnego życia dla każdego człowieka.

Wyrośliśmy w kulturze chrześcijańskiej i możemy ją dalej przekazywać sposobem życia, myśleniem, organizowaniem czasu, wyrażaniem się. Słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swym bogactwem (Kol 3,16), abyśmy nie błądzili lecz pełnili dzieła Boże i przez to osiągnęli życie wieczne. Niech pomaga nam w tym wstawiennictwo św. Arnolda Janssena.