Refleksja nad papieską intencją ewangelizacyjną na miesiąc maj?

maj_int

Aby rozpowszechnił się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Maryja jest ściśle zjednoczona z życiem Jezusa i Jego dziełem odkupienia. Jako Matka Kościoła wstawia się za nim nieustannie do swego Syna, wypraszając mu opiekę i potrzebne łaski do pełnienia misji na ziemi i prowadzenia wiernych do Królestwa Bożego. Ukazując się w Lourdes i Fatimie Matka Boża zachęcała do odmawiania różańca. Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu najtrudniejsze sprawy (Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, nr 39, s. 56). Wystarczy wspomnieć zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 r., wyproszone dzięki modlitwie różańcowej. Święty Papież Pius V upamiętnił to wydarzenie wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej, które Kościół obchodzi 7 października. Św. Jan Paweł II w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową dał piękne świadectwo o modlitwie różańcowej: (?) różaniec, to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem (?). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (?). Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez (?) Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich (?). W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

W Liście apostolskim ?Rosarium Virginis Mariae? wprowadzającym Rok Różańca 2002/2003, Papież prosił, by modlitwą różańcową ogarnąć sprawę pokoju na świecie i rodzinę. Ojciec Święty Franciszek, który jest także gorliwym czcicielem Matki Bożej, powierza Ludowi Bożemu intencję ewangelizacji i pokoju. Dziś, gdy wielu ludzi gubi drogę do Boga, co więcej, wiele narodów wypiera się swych chrześcijańskich korzeni, ulegając fałszywym ideologiom i pokusie raju bez Boga, i gdy ludzkość stoi niejako nad przepaścią, trzeba nam wołać o ratunek z Wysoka, by ludzkość uniknęła wojny i samozniszczenia. Modlitwa wspólnoty ma szczególną moc. Sam Pan Jezus powiedział: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 19-20). Mając w ręku tak potężną ?broń?, jak nazywał różaniec św. Ojciec Pio, i świadomość mocy modlitwy wspólnotowej, walczmy o lepszą przyszłość dla świata, dla człowieka, dla całego stworzenia. Pamiętajmy też o tym, że rodzina, wspólnota, grupa, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. (Por. Rosarium?, dz. cyt., nr 41, s. 59). Medytując nad tajemnicami różańcowymi, prośmy wytrwale Matkę Bożą o dar pokoju i ewangelizacji, ufając w Jej macierzyńskie wstawiennictwo, które może wszystko uzyskać u swego Syna.

Maryjo, pełna łaski, Przybytku Ducha Świętego, Królowo Pokoju, módl się z nami i za nas, o dar pokoju na świecie, o przemianę ludzkich serc, które zarażone nienawiścią i przemocą dążą do wojny. Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, pomóż współczesnemu człowiekowi odnaleźć drogę do Boga, jedynego sensu i celu życia.

                                                                                                                                                sk