Różaniec misyjny


Modlitwą różańcową można objąć cały świat. Podsuwają tę myśl różańce utworzone z kolorowych paciorków. Paciorki w kolorze żółtym przypominają o modlitwie za Azję, niebieskie za Australię i
Oceanię, białe za Europę, czerwone – za Amerykę Północną, Środkową i Południową, czarne lub zielone – za Afrykę. Modlące się osoby, przesuwając poszczególne paciorki różańcowej koronki i
rozważając wydarzenia Ewangeliczne, przemierzają wraz z Jezusem i Maryją całą ziemię. Powierzają w ten sposób Bogu Ojcu cały Kościół i wszystkich ludzi. Uwielbiając Bożą Moc, proszą zarazem o pokój i wszelkie potrzebne łaski dla całej ludzkości, dla ludzi żyjących i zmarłych.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
4. Ofiarowanie Pana Jezusa
5. Odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej

ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie mocy Bożej na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Chrystusa
5. Ustanowienie Eucharystii

BOLESNE
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem
4. Dźwiganie krzyża
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Maryi
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

Jak modlić się różańcem?

Różaniec jest modlitwą biblijną i medytacyjną. Powszechnie znane są cztery części różańca, które dzielą medytację ewangeliczną na tajemnice radosne, światła, bolesne oraz chwalebne. 

W tradycji Kościoła odmawia się tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, tajemnice bolesne we wtorki i w piątki, tajemnice chwalebne w środy i niedziele, tajemnice światła zaś w czwartki. Można odmówić również wszystkie części różańca, rozważając całe życie Pana Jezusa i Jego Matki, w ciągu jednego dnia.

W medytacji poszczególnych tajemnic różańcowych pomocne jest odczytanie odpowiedniego fragmentu Ewangelii. Można również wybrać odpowiedni komentarz jednego z teologów w dostępnej publikacji lub posłuchać medytacji kogoś, kto często czyta Pismo św. i chce podzielić się swoim rozmyślaniem, można także samemu zagłębiać się myślą w konkretną sytuację ewangeliczną wymawiając przy tym ustnie poszczególne słowa „Modlitwy Pańskiej” i „Pozdrowienia Anielskiego”.

Różaniec może być modlitwą prywatną albo odmawianą wspólnotowo. Można zaprosić do niej kogoś bliskiego w domu lub włączyć się w modlitwę wspólnoty w kościele. Można wybrać się z kimś bliskim na modlitewną przechadzkę po parku lub lesie i z nim podzielić się radością tej modlitwy. 

 

Koronka różańcowa złożona jest z krzyżyka oraz 59 paciorków. Modlitwa ta obejmuje 2 etapy. 

Oto schemat:

 

  • Wprowadzenie

 

 

  1. Krzyżyk: Znak krzyża (W imię Ojca…) oraz Wyznanie wiary (Wierzę w Jednego Boga…) 
  2. Pierwszy paciorek: Modlitwa Pańska (Ojcze nasz…)
  3. Trzy kolejne paciorki: Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…) 3 x z prośbą o pomnożenie wiary, umocnienie nadziei i rozpalenie w sercu miłości.
  4. Paciorek węzłowy: Uwielbienie Trójcy Świętej (Chwała Ojcu…)

 

  1. Medytacja wybranych tajemnic biblijnych przy jednoczesnym odmawianiu Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu… .

 

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Wyznanie wiary

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny; Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 

Po każdym Chwała Ojcu… można dodać:

„O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź do nieba wszystkie dusze, zwłaszcza  te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.” (Modlitwa Dzieci z Fatimy)