Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28,19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanej przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy cała reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji, ponieważ jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może oczekiwać, by udzielono mu wiele lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie.” Franciszek, Adhort. apost. Evangelii Gaudium, 120.

Fragment cytowanej tutaj adhortacji jest owocem przemyśleń papieża Franciszka i biskupów całego świata obradujących na synodzie w Rzymie w październiku 2012 roku. Darmowy dar Chrztu zobowiązuje nas do głoszenia tego, kim jesteśmy, a jesteśmy przede wszystkim Bożymi dziećmi. Jest to prawda o naszej tożsamości, która zobowiązuje nas do radosnego życia Ewangelią i dzielenia się nią z innymi, a także daje nam możliwość wewnętrznego ubogacania się wiarą innych.

Ewangelizacja to życie w prawdzie i dążenie do pełni człowieczeństwa w naśladowaniu samego Chrystusa, który modlił się i dzielił swoją wiarą, pracował i był otwarty na drugiego człowieka. Pandemia koronawirusa wyizolowała społeczeństwa i wspólnoty. Pozamykała nas w lęku o przyszłość, o zdrowie nasze i naszych bliskich. Modląc się w tej intencji wyjdźmy przede wszystkim poza granice naszych zalęknionych serc i dzielmy się łaską wiary, dobrocią i miłością ze wszystkimi spotykanymi ludźmi.